Slovenský skauting patrí do veľkej rodiny skautov. Na Slovensku je rozdelená do oblastí. Skauti Šaľa patria v Slovenskom skautingu do Západoslovenskej skautskej oblasti.

Slovenský skauti patria do spoločnej svetovej skautskej organizácie. Organizácia sa volá WOSM – po slovensky aj Svetová organizácia skautského hnutia – združuje 170 národných skautských organizácií, ktoré majú po svete vyše 50 mil. členov.

Skauta poznáte jednoducho. Typickým znakom sú šatka a rovnošata.

      

Zakladateľ zvolil uniformy aby zmazal triedne rozdiely a upriamil pozornosť iba na dosiahnuté osobné napredovanie, ktoré sa identifikuje podľa nášiviek, ktoré skaut získal.  Sú odmenou za úsilie a snahu. Na uniforme môžete taktiež identifikovať príslušnosť k družine a vyšším organizačným celkom. Na Slovensku sa môžete stretnúť s dvoma farbami košieľ. Hnedou, suchozemskou, a modrou, patriacu vodným skautom. 

V prvých mesiacoch skautovania, čiže ešte pred zložením sľubu, dostávajú noví členovia slávnostne skautskú šatku. Šatka má svoje farebné lemovanie. Podľa tejto farby zistím, komu šatka patrí. Vĺčatá a včielky majú žltý lem, skauti a skautky majú lem zelený, rangeri majú lem fialový a  roveri majú lem červený.  Dospelí skauti majú lem modrý. Naša oddielová šatka má farebný lem, no nie je hnedá, ale modrá. Je to preto, že náš zbor je obojživelný – sme suchozemskí aj vodní skauti.

Všetci skauti sú si bratia a sestry a tak sa k sebe aj správame. Keď sa chceš pridať k nám tak určite neváhaj a oslov nás. 

    

 

Aktuálna misia WOSM: Misiou skautingu je prispieť k vzdelávaniu mladých ľudí cez systém hodnôt, založených na skautskom sľube a zákone, pomôcť vybudovať lepší svet, kde budú ľudia spokojní ako jednotlivci a budú hrať konštruktívnu úlohu v spoločnosti.

 

Ako správne vyzerá rovnošata skauta

Ak ťa zaujímajú iné možnosti alebo hľadáš konkrétne umiestnenie svojej nášivky, viac detailov nájdeš na oficiálnej stránke scoutshop.sk

Skauti Slovenská Republika

                Znakom slovenských skautov je skautská ľalia. Tri listy ľalie pripomínajú tri body skautského sľubu. Stredný list zdobí magnetická strelka kompasu, ktorá ukazuje správnu životnú cestu priamo vpred. Dva postranné listy ľalie sa stáčajú svojimi koncami ku stredu znaku. To znamená, že odchýlka od správnej cesty vedie späť a nie dopredu. Páska svornosti je symbolom bratstva skautov celého sveta. Slovenskú ľaliu dopĺňa znak Slovenska – dvojkríž na trojvrší.

Každý štát na svete má vlastnú národnú verziu svojej ľalie. 

Pre zaujímavosť Vám ponúkame náhľad na niektoré Skautské organizácie. Na južnom Slovensku fungujú taktiež zbory Maďarskej národnosti, ktoré majú vlastnú skautskú organizáciu v rámci Slovenska. Obrázok Vás privedie na ich hlavnú web stránku. 

Maďarský skauti v SR
Skauti Veľká Británia
Skauti Česká Republika
Skauti Poľsko
Skauti USA

         Skauti sa stretávajú a dodržiavajú svoje tradície nástupov a spievanie skautskej a národnej hymny. Uznávajú svoju národnú identitu a snažia sa o dosahovanie skautských princípov, ktoré majú ukotvené vo svojom sľube. Povinnosť voči svojej vlasti (svojim blížnym), povinnosť voči Bohu a povinnosť voči sebe. Typické vyvrcholenie skautského roka je skautský tábor v prírode. 

           Na Slovensku existuje oblasť skautov, ktorí zameriavajú výchovu detí pre vodné prostredie. Sú to naši bratia a sestry vodní skauti. Sú ľahko identifikovateľní. Nosia modrú skautskú košeľu a modrú šatku. My sa tiež hrdo hlásime k myšlienkam vodného skautingu. 

Sme obojživelnícky Zbor. Znamená to, že používame košeľu suchozemskú a šatku vodného skautingu.  

Zatiaľ sme na začiatku a postupom času si vybudujeme vlastnú identitu v Slovenskom skautingu.

 

            Skautský pozdrav je gesto používané členmi skautského hnutia po celom svete pri zdravení ostatných skautov a národnej vlajky na ceremónii. Vo väčšine situácií je pozdrav uskutočňovaný pravou rukou, dlaňou smerom vpred, palec drží malíček a konce prstov mieria dohora alebo na čelo hlavy.

Vĺčatá a včielky sa zdravia zdvihnutím pravého ukazováka a prostredníka do tvaru písmena V.  Dva zdvihnuté prsty  potom vyzerajú ako nastražené vlčie uši alebo včelie tykadlá. 

Skauti si pri stretnutí podávajú ruky. Tento pozdrav je ľavou rukou s prekríženými malíčkami. 

Skautská hymna

             Ako má svoju hymnu Slovensko, má ju aj skauting. Hymnu si zvykneme spievať na začiatku našich pravidelných stretnutí – družinoviek. Stojíme pri nej a zdravíme sa skautským pozdravom zdvihnutej ruky . Deti vo vlčiackom veku používajú  vlčiacky a včielkarsky pozdrav.

Slová hymny:

Hej, skauti hor sa, volá deň, s nádejou na nás hľadí zem.

Slnko už na cestu žiari, kráčajme s úsmevom v tvári.

Hej, skauti hor sa, volá deň, volá nás naša rodná zem.

Hej, skauti hor sa, volá vlasť, buď pripravený v každý čas.

K obrane pravdy a krásy, mladosť sa o slovo hlási.

Hej, skauti hor sa, volá vlasť, hej skauti, volá všetkých nás.

V skautingu sú deti rozdelené podľa veku

Predškoláci 0-6r.
Vĺčatá 7-10r.
Skauti 11-15r.
Rangeri 16-18r.
Roveri 19-24r.
Dospelí
VLČIACKY VEK

Deti vo veku 6 – 10 rokov patria do kategórie „ Vĺčat a včielok “. Ako mnohé organizácie, aj skauting má svoje pravidlá a zákony, ktorými sa riadi. Pre včielky a vĺčatá platí tento zákon:

Zákon včielok, vĺčat:

Vĺča:

  1. Hovorí vždy pravdu
  2. Pomáha druhým
  3. Počúva
  4. Stará sa o prírodu
  5. Je priateľom / priateľkou
Ak sú deti pripravené tento zákon dodržiavať, môžu to slávnostne sľúbiť. Je to veľmi slávnostná chvíľa pre deti. Zvyčajne sa to deje počas letných prázdninových táborov, večer počas slávnostného ceremoniálu. 

Včielky a vĺčatá skladajú nasledovný sľub: „Sľubujem, že sa s pomocou Božou vynasnažím dodržiavať zákon vĺčat a včielok a byť stále lepším/-šou!“
 
Získajú tým odznak, ktorý môžu hrdo nosiť na svojej košeli. 

SKAUTSKÝ VEK

Sem vložte text nadpisu

 Deti staršie ako 11r. sú vedené podľa skautských príručiek napredovania a skautskej praxe. Pripravujú sa a už si uvedomujú silu svojho skautského sľubu, ktorý ich bude sprevádzať celím životom. Snažia sa dodržiavať zákon skautov.

Skautský zákon znie: 

1. Na skautovu česť sa dá spoľahnúť.

2. Skaut je verný a oddaný.

3. Skaut je osožný a pomáha iným.

4. Skaut je priateľom všetkých ľudí dobrej vôle a bratom každého skauta.

5. Skaut je zdvorilý.

6. Skaut je ochrancom prírody a cenných ľudských výtvorov.

7. Skaut je poslušný voči rodičom, predstaveným a vodcom.

8. Skaut je veselej mysle.

9. Skaut je sporivý a hospodárny.

10. Skaut je čistý v myšlienkach, slovách a skutkoch.

Dôležité je pamätať aj na denný príkaz: „KAŽDÝ DEŇ DOBRÝ SKUTOK!“ Dobrý skutok je čin, ktorý konáme pre iného človeka, neznámeho človeka úplne zadarmo a bez jeho žiadosti. Príkladmi dobrých skutkov, ktoré sa od nás – vĺčat a včielok – očakávajú, sú napr.: pomôcť spolužiakovi pri učení, ponúknuť hosťovi občerstvenie, odstrániť kameň alebo sklo z cesty, upratať si doma, snažiť sa pomáhať rodičom bez toho, aby na to museli upozorňovať. Dobrým skutkom je aj nečakať pochvalu za dobrý skutok. Skautský sľub, skautský zákon, heslo a denný príkaz vyjadrujú hodnoty skautingu.   

Svätý Juraj – patrón skautov

Sv. Juraj z Kapadóocie (dnešné východ. turecko) je dvanásteho storočia spomínaný ako premožiteľ draka. Zomrel mučeníckou smrťou asi v roku 303 v Palestíne pri prenasledovaní kresťanov za cisára Diokleciána.

Tento svätý bol jedným z najdôležitejších vzorov stredovekej Európy, symbolom rytierstva, šľachetnosti a nezištnej obetavosti. Stal sa patrónom rytierskeho stavu, okrem toho drží patronát nad anglickým kráľovstvom. Práve preto si Lord Baden Powell  zvolil tohto mučeníka  za patróna skautov lebo to sú presne ideály, ktoré chce aby jeho nasledovníci mali. Obetavá služba vlasti, ochrana slabých a vernosť svojim ideálom. Práve tieto rytierske zásady nám zhŕňa skautský zákon.

24. Apríla je deň kedy skauti celého sveta  oslavujú spoločný sviatok. V tento deň skauti nosia svoju šatku aj mimo skautingu a pripomínajú si tieto ideály.  Obrázok sv. Juraja nakreslený naším zakladateľom  je symbolom tohto sviatku.


Skautský sľub

Sľubujem na svoju česť, že sa vynasnažím zo všetkých síl
plniť si povinnosti voči Bohu i vlasti,
pomáhať v každom čase svojim blížnym,
dodržiavať skautský zákon

Tak mi Pán Boh pomáhaj!

Skautské heslo

Buď pripravený ! Buď pripravená !

Denný príkaz

Denne vykonať aspoň jeden dobrý skutok !

Učíme sa cez zážitky a hru

Nauč sa niečo a zaži  dobrodružstvo v skautingu s kamarátmi